Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijving
Voor alle activiteiten (inclusief lezingen) dient u zich van tevoren aan te melden. Dit kan online op volksuniversiteitfriesland.nl, via het inschrijfformulier in de programmagids, telefonisch via 058-2347777 of bij een van de vestigingen van Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân (vestigingen in Leeuwarden centrum, Leeuwarden Bilgaard, Leeuwarden Aldlân, Burgum, Gytsjerk, Hurdegaryp, Akkrum en Grou). Onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet worden verwerkt.

Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. Met de inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld. Pas na betaling van het cursusgeld is uw inschrijving definitief.

Betaling
Betaling van de cursus dient plaats te vinden tijdens of binnen 7 dagen na inschrijving en is mogelijk:

• door contante of pinbetaling aan de balie in een van onze vestigingen/cursuslocaties

• via IDeal (bij online aanmelding via www.volksuniversiteitfriesland.nl)

• door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL70 RABO 0335 411 991, t.n.v. Stichting Bibliotheekservice Fryslan inzake Bibliotheken Midden-Fryslan en onder vermelding van de cursuscode.

In alle gevallen dient het cursusgeld ineens voldaan te worden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

Bericht over wel of niet door gaan
Wanneer u niet geplaatst kunt worden omdat een cursus vol is, wordt u op een wachtlijst geplaatst. U ontvangt daarover zo snel mogelijk na inschrijving bericht.

Cursussen gaan door bij het bereiken van hetvastgesteld minimumaantal deelnemers. Wordt dit aantal niet bereikt dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk één week voor de geplande (start)datumbericht. Het volledige cursusgeld, zonder inhoudingen van administratiekosten, wordt binnen veertien dagen gerestitueerd.

Cursusbijeenkomsten
De cursusbijeenkomsten vinden wekelijks plaats met uitzondering van de schoolvakanties (zie voor data onder Over VU Friesland). Wordt hiervan afgeweken, dan staat dit bij de desbetreffende cursus vermeld.

Restitutievoorwaarden
Terugbetaling van reeds betaalde cursusgelden is mogelijk bij annulering tot twee weken voor aanvang van de betreffende cursus. Bij terugbetaling wordt steeds 10% administratiekosten ingehouden met een maximum van €15,-. Het restant van het cursusgeld wordt gerestitueerd.

Bij afzeggingen binnen deze termijn van twee weken voor aanvang van de cursus wordt er geen cursusgeld meer terugbetaald.

U kunt, indien u verhinderd bent de cursus daadwerkelijk te volgen, iemand zoeken die uw plaats zal innemen. Hiervan dient u de Volksuniversiteit op de hoogte stellen voor aanvang van de cursus.

Eenmalige activiteiten komen niet voor restitutie in aanmerking.

Korting
Korting van 10% op de cursusprijs wordt standaard verleend aan bibliotheekleden van een van de Friese bibliotheken. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u bij inschrijving uw bibliotheekpas bij de hand te hebben.

Boeken en overig cursusmateriaal
Tenzij anders aangegeven zijn de kosten van boeken en materiaal niet inbegrepen in de cursusprijs.

Docenten
De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor een workshop of cursus door een andere docent te laten geven dan in het cursusprogramma vermeld staat.

Klachten
De Volksuniversiteit doet haar uiterste best haar cursussen, workshops en lezingen zo zorgvuldig mogelijk te organiseren. Mochten de organisatie of de gang van zaken in de cursus daartoe aanleiding geven dan kunt u een klacht indienen. Wij verzoeken u dit schriftelijk te doen (Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân, t.a.v. de Directie, postbus 2556, 8901 AB Leeuwarden

Roken
In de gebouwen waar de cursusactiviteiten van de Volksuniversiteit plaatsvinden, geldt een rookverbod. Wij verzoeken u zich aan de ter plaatse geldende regels te houden.

Overige voorwaarden
• Na afloop van de cursus ontvangt u een evaluatieformulier waarop u uw opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kunt vermelden. Wij hopen dat u van dit formulier gebruik zult maken.

• De Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke bezittingen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.

• Alle door de Volksuniversiteit gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van typ-, zet- en drukfouten. Data en prijzen kunnen na publicatie door de Volksuniversiteit worden aangepast.

Cursusvoorwaarden zijn conform de landelijke afspraken die gemaakt zijn binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.

Inloggen
Copyright © 2012 - e-mail: